DỰ ÁN SÁNG TẠO

Với dự án từ 2015-2019 được hoạt động trên nền tảng thử nghiệm trên cơ sở bản Freelancer, bản OutSouce của OPLAMAN và bên đối tác.

Với dự án từ 2020, Phòng Sáng Tạo OPLA.VN sẽ là đơn vị vận hành hoàn toàn dưới sự định hướng OPLAMAN và đội ngũ TEAM hỗ trợ.